pureskin har varje månad, under väldigt många år, skickat 5% av vinsten till ett biståndsprojekt i Tanzania, där föräldrarlösa barn fått hjälp med skolgång, mat och läkarvård.
Nu har det projektet fått stadiga ben att stå på och vi släpper nu det projektet.

pureskin vill nu stödja ett projekt i Sverige, som känns mycket viktigt och angeläget.  Det  sammanfaller helt med vår syn på djuren och allt liv på jorden, som alla är lika värdefulla och viktiga för ekosystemet.

Emelie Cajsdotter lever och talar med djur och låter oss ta del av den visdom de förmedlar. 
Hon har gett ut tre böcker:  "Zander och tiden: samtal med djur" (2003),
"Alla kungens hästar" (2008) och "Höfadder" (2013).
De är alla mycket starka och borde läsas av ALLA.  Både de som lever nära ett djur och vill förstå mer, men också särskilt de som INTE lever med djur och skulle behöva få kunskap om djurens stora intelligens. 

Här nedan lite att läsa om Emelies fantastiska livsuppgift, som pureskin nu stödjer genom att bli "höfadder" med ett månatligt belopp som motsvarar 5% av månadens vinst. 

                      Emelie Cajsdotter Naturmedicin

Sedan 1997 drivs Friskeröds gård med målsättningen att skapa en frizon för individer av alla arter, som av olika anledningar inte har kunnat anpassa sig till system baserade på underordning.

Grundidén är att varje individ har rätt att existera för sin egen skull, och därmed också rätt att leva ut sin personlighet och sina naturliga instinkter. Målet är alltså inte att återanpassa, sälja vidare eller omplacera något av de djur som kommer till gården. Av den anledningen tar vi också enbart emot djur som inte har någon möjlighet att tillfriskna eller rehabiliteras där de befinner sig. Så gott som samtliga djur på gården skulle ha avlivats om de inte getts möjligheten att komma hit.

Verksamheten på Friskeröd drivs ideellt. Utgifterna täcks främst genom det arbete som sker utanför gården; samtal med djur, träning av hästar och hundar enligt icke-hiearkiska principer, samt alternativa behandlingar av djur. En stor del av arbetet involverar behandling av djur som lider av posttraumatisk stress, eller andra former av beteenderelaterade symtom.

Många människor har genom årens lopp undrat om det finns möjligheter att hjälpa till på något sätt. Vi har hittills varit tveksamma till det, inte minst med tanke på de enskilda individernas behov av integritet. Gårdens ekonomi har hittills baserat sig på en idé om fullständig tillit, vilket har fungerat på ett fascinerande och ofta oväntat sätt. Samtidigt känns det relevant att kunna involvera fler människor i denna idé, och därför har vi utformat tanken om hö-faddrar.

En hö-fadder bidrar med en mindre summa pengar varje månad, och stöttar på så vis verksamheten och dess grundidé som helhet. Man faddrar alltså inte en enskild individ. Detta känns viktigt dels för att undvika onödig exponering och därmed skydda den enskilda individens integritet. Men det är också viktigt att poängtera att verksamheten på Friskeröd framförallt handlar om att utveckla en icke-hiearkisk samexistens mellan olika arter och individer, samt mellan människan och den omgivande naturen.

Som höfadder får man varje månad ett utskick, där man i detalj får följa det fördjupade arbetet med djuren på gården. Däremot har vi ingen kapacitet att följa upp telefon eller mailkontakter, främst med tanke på den höga arbetsbördan. Vi har heller ingen möjlighet att ta emot besökare, enskilda eller i grupp så som öppet hus eller liknande, med tanke på djurens bakgrund och behov. Däremot vore det inte omöjligt att på sikt ta emot besökare vid betessläpp, betesflytt och hemgång.

Sammanlagt lever drygt ett 150-tal djur på gården; hästar, kor, grisar, får, getter, ankor, höns, kaniner, katter och hundar. Höräkningen är utan tvekan verksamhetens största utgift, då samtliga betande djur går på lösdrift och har fri tillgång till stråfoder. Men genom att sponsra denna utgift bidrar man naturligtvis också indirekt till andra nödvändiga investeringar.

Insatta pengar går oavkortat till höbonden, och bokförs som gåva. Därför är det viktigt att inbetalningen märks "hö-fadder". Vi har tänkt oss en summa på 100 kr i månaden som grundbelopp ( mer eller mindre beroende på vad man själv tycker är rimligt)

Insättes på bankgiro nummer 431-3284 Emelie Cajsdotter Naturmedicin.

Du registrerar dig som höfadder genom att maila dina kontaktuppgifter  till : ecajsdotter@yahoo.com

Läs mer på hennes hemsida  www.emeliecajsdotternaturmedicin.n.nu

Hästflocken består för närvarande av 48 individer. På vinterhalvåret är de uppdelade på två flockar om 23 respektive 25 hästar i varje grupp. Båda vinterhagarna är drygt 4 hekter stora och har fyra, resp tre ligghallar med permanenta ströbäddar. De har fri tillgång till hö/hösilage uppdelade i tre resp. fyra foderhäckar. Endast ett fåtal hästar, med speciella behov, utfodras med någon form av tillskott eller kraftfoder.

Under sommarsäsongen har hästarna tillgång till ytterligare drygt 50 hektar betesmark, uppdelade på hagar som är 3-15 hektar stora. Beroende på betestillväxt och individuella behov omgrupperas då ibland flockarna. Hästarna flyttas mellan dessa hagar genom att de rids eller leds ( ibland går de även lösa), då många av dem har djupa trauman förknippade med transportering.

De hästar som har kommit hit har gjort det för att de av olika anledningar inte har haft någon annanstans att ta vägen. De allra flesta skulle ha varit avlivade. Vi har alltså inte valt ut hästar av en viss ras, ålder eller typ. I skrivande stund varierar åldern allt mellan 4-34 år, och mankhöjden allt ifrån 81 till drygt 175 cm.

För en stor del av dessa hästar grundar sig deras "problematik" i att de inte har kunnat ge avkall på sin naturliga instinkter för att anpassa sig efter människans behov. Många av dem har en historia av misshandel och vanvård. För andra har det som anses som "normal" träning och hantering lett till oerhörda trauman. Och det är då man ur behandlingssynpunkt måste fråga sig om det är individen som är obalanserad , eller om det rör sig om ett systemfel. Och om det i någon mån handlar om systemfel, då finns det också en uppenbar konflikt mellan tillfrisknande och återanpassning.

Genom den unika möjligheten att studera dessa flockar på nära håll, lär vi oss oerhört mycket. Inte bara om hästars beteende och förmåga att samarbeta, utan också om oss själva som människor. En av de mest grundläggande iakttagelserna i detta sammanhang har varit att hästar ( och andra flockdjur) inte tycks ha en bestämd ledare, eller ens rangordning i den bemärkelse som vi ofta utgår ifrån. Istället tycks det som om flockens uppbyggnad grundar sig i att samtliga individer använder maximal kapacitet, vid rätt tidpunkt. Ett sådant system kräver att man lär känna sig själv, i en mycket högre grad än vad man behöver lära sig att styra över andra. Det handlar om att hitta sin egen grundkaraktär, roll och specifika kompetens i förhållande till de andra flockmedlemmarna. Idén om rangordning förutsätter att nummer ett (alfahannen, eller honan) är lite bättre än alla andra - inom alla områden. Nummer två är näst bäst och så vidare ner till den svagaste individen, som är sämst på allt och vars roll består i att vara någon slags hackkyckling. 

Begreppet hackkyckling härrör från ett experiment med höns som stängts in på en mycket liten yta med begränsad tillgång till mat. Vid det tillfället drog man slutsatsen att en hierarkisk maktordning (eller "pecking order") endast uppstår om individen fråntas möjligheten att leva ut sina naturliga instinkter. Det är alltså inget naturligt tillstånd i sig, utan snarare tvärtom. Ändå har vi valt att se en förtryckande hackordning som en slags självskriven naturlag. Det gör i sin tur att vi, i så gott som all hantering av hästar ( och även av hundar och andra flockdjur) utgår ifrån en idé om maktordning. Vi förutsätter till exempel att vi måste vara djurets ledare för att ett samarbete överhuvudtaget skall vara möjligt. Och vi förutsätter också att djuret hela tiden, mer eller mindre, kommer att konkurrera med oss om denna position. Våra metoder baserar sig på en underliggande tanke om personlig vinning. Trots att vi genom modern forskning vet att flockdjur överlever genom förmågan till samarbete, inte konkurrens.

 Insatta pengar går oavkortat till höbonden, och bokförs som gåva. Därför är det viktigt att inbetalningen märks "hö-fadder". Vi har tänkt oss en summa på 100 kr i månaden som grundbelopp ( mer eller mindre beroende på vad man själv tycker är rimligt)

 

 

 

 

 
Pia Haxner
Västäng
61191 NyköpingTel: 0708 99 25 52 info@pureskin.se
www.pureskin.se
pureskinSverige®